Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trinh 2 x > 3 x + 1 là?

Tập nghiệm của bất phương trinh  là?

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2 x > 3 x + 1 ⇔ lo g 3 ​ 2 x > lo g 3 ​ 3 x + 1 ⇔ x . lo g 3 ​ 2 > x + 1 ⇔ x . ( lo g 3 ​ 2 − 1 ) > 1 ⇔ x > lo g 3 ​ 2 − 1 1 ​ Vậy S = ( lo g 3 ​ 2 − 1 1 ​ ; + ∞ )

Vậy 

4

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình lo g 2 ​ ( x 2 + x ) + lo g 0 , 5 ​ ( 3 − x ) ≤ 0 có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc [−5;5] ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG