Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình lo g 0 , 5 ​ x > lo g 0 , 5 ​ 2 là

Tập nghiệm của bất phương trình  là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: a . x + 1 ​ − 1 = x − x + 8 ​ ​ b . x 4 − 13 x + 36 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG