Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình ( 3 1 ​ ) x > 9 là

 Tập nghiệm của bất phương trình  là

  1. ( -  ; -2 )

  2. ( - ; 2 )

  3. ( 2 ; + )

  4. ( -2 ; +)

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án A

Lời giải 

Đáp án A

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình lo g x ​ x + 2 3 x + 2 ​ > 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG