Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình lo g 2 1 ​ ​ ( x 2 − 5 x + 7 ) > 0 là

Tập nghiệm của bất phương trình  là 

  1. ( 2 ; 3)

  2. ( 3 ; +)

  3. ( - ; 2)

  4. ( - ; 2)  ( 3 ; +)

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án A Phương pháp: +) Sử dụng kiến thức giải bất phương trình logarit: Cách giải:

Lời giải 

Đáp án A
Phương pháp:  

+) Sử dụng kiến thức giải bất phương trình logarit: 

Cách giải: 

1

Câu hỏi tương tự

Giải bấtphương trình sau: 5 1 + x − 5 1 − x > 24 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG