Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình x 2 − 4 x 2 − 4 x + 12 ​ ≤ 0 là

Tập nghiệm của bất phương trình   0 là

  1. S =   

  2. S = (-2; 2]  

  3. S = (-2; 2)  

  4. S =  ( 3; 4)

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Xét f(x) = x 2 − 4 x 2 − 4 x + 12 ​ .Tập xác định D =R \ { − 2 ; 2 } x 2 - 7x + 12 = 0 ⇔ x = 3 hoặc x = 4 x 2 - 4 = 0 ⇔ x = - 2 hoặc x = 2 Bảng xét dấu f(x) Từ bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là S = (-2; 2) ∪ [ 3 ; 4 ]

Chọn C 

Xét f(x) =   .Tập xác định D = R 

 - 7x + 12 = 0  x = 3 hoặc x = 4

 - 4 = 0  x = - 2 hoặc x = 2

Bảng xét dấu f(x) 

Từ bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là 

S = (-2; 2)  

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để hệ có nghiệm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG