Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình l o g 2 ​ ( x ( x 2 − 2 ​ − x ) + 4 ) + 2 x + x 2 + 2 ​ ≤ 1 là(- a ​ ; b ​ ]

Tập nghiệm của bất phương trình  là(-

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: x x 2 − 2 ​ − x 2 = x ( x 2 − 2 ​ − x ) = x 2 + 2 ​ + x 2 x ​ Ta có: l o g 2 ​ ( x ( x 2 − 2 ​ − x ) + 4 ) + 2 x + x 2 + 2 ​ ≤ 1 ⇔ l o g 2 ​ ( x ( x 2 − 2 ​ − x ) + 4 ) + 2 x + x 2 + 2 ​ ≤ 1 ⇔ l o g 2 ​ ( x 2 + 2 ​ + x 2 x ​ + 4 ) + 2 x + x 2 + 2 ​ ≤ 1 ⇔ l o g 2 ​ x 2 + 2 ​ + x 2 ( 3 x + 2 x 2 + 2 ​ ) ​ + 2 x + x 2 + 2 ​ ≤ 1 (1) Ta có x 2 + 2 ​ + x > 0 , ∀ x ∈ R Điều kiện: 3 x + 2 x 2 + 2 ​ > 0 ⇔ 2 x 2 + 2 ​ > − 3 x ⇔ ⎣ ⎡ ​ x ≥ 0 { x < 0 4 x 2 + 8 > 9 x 2 ​ ​ ⇔ x > − 5 8 ​ (*) Với điều kiện (*) ta có (1) ⇔ lo g 2 ​ ( 3 x + 2 x 2 + 2 ​ ) + 3 x + 2 x 2 + 2 ​ ≤ lo g 2 ​ ( x 2 + 2 ​ + x ) x 2 + 2 ​ + x (2) Xét hàm số f(t)= lo g 2 ​ t + t với t>0. Có f'(t)= t . ln 2 1 ​ + 1 > 0 , ∀ t ∈ ( 0 ; + ∞ ) Hàm số f(t)= lo g 2 ​ t + t đồng biến trên ( 0 ; + ∞ ) . ( 3 x + 2 x 2 + 2 ​ ) ∈ ( 0 ; + ∞ ) và ( x 2 + 2 ​ + x ) ∈ ( 0 ; + ∞ ) Nên (2) ⇔ f ( 3 x + 2 x 2 + 2 ​ ) ≤ f ( x 2 + 2 ​ + x ) ⇔ 3 x + 2 x 2 + 2 ​ ≤ x 2 + 2 ​ + x ⇔ x 2 + 2 ​ ≤ -2x ⇔ { − 2 x ≥ 0 x 2 + 2 ≤ 4 x 2 ​ ⇔ { ≤ 0 3 x 2 ≥ 2 ​ ⇔ x ≤ − 3 2 ​ ​ Kết hợp với ĐK ta có tập nghiệm bất phương trình là ( − 5 8 ​ ​ ; − 2 3 ​ ​ ) hay a.b= 15 16 ​

Ta có: 

Ta có: 

(1)

Ta có 

Điều kiện:  (*)

Với điều kiện (*) ta có

(1) (2)

Xét hàm số f(t)= với t>0. Có f'(t)=

Hàm số f(t)= đồng biến trên  và 

Nên (2)ff

-2x

Kết hợp với ĐK ta có tập nghiệm bất phương trình là  hay a.b=

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a,b,c là các số thực khác 0 thỏa mãn 4 a = 2 5 b = 1 0 c Tính giá trị biểu thức A = a c ​ + b c ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG