Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình là

Tập nghiệm của bất phương trình fraction numerator 1 minus x over denominator 1 plus x end fraction less or equal than 0  là

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt . Ta có bảng xét dấu của như sau Dựa vào bảng xét dấu ta suy ra nghiệm của bất phương trình là hoặc

Đặt   . Ta có bảng xét dấu của    như sau

Dựa vào bảng xét dấu    ta suy ra nghiệm của bất phương trình    là    hoặc

1

Câu hỏi tương tự

Mệnh đề nào sau đây sai ? A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG