Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình: 2 2 x < 2 x + 6 là

Tập nghiệm của bất phương trình:  là 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có 2 2 x < 2 x + 6 ⇔ 2 x < x + 6 ⇔ x < 6 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: S = ( − ∞ ; 6 )

Đáp án B

Ta có 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG