Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình 3 x > 9 x + 2 là

Tập nghiệm của bất phương trình  là


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có: 3 x > 9 x + 2 ⇔ 3 x > 3 2 ( x + 2 ) ⇔ x > 2 ( x + 2 ) ⇔ x < − 4

Đáp án B

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Một vật chuyển động trên các cạnh hình vuông. Trên 2 cạnh đầu vật đã chuyển động với vận tốc 5 m/s, trên cạnh thứ 3 vật chuyển động với tốc độ 4 m/s, trên cạnh thứ 4 vật chuyển động với tốc độ 3 m/s. ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG