Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiêm của bất phương trình lo g 3 ​ ( 2 x − 1 ) < 3

Tập nghiêm của bất phương trình 

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện : 2 x − 1 > 0 ⇔ x > 2 1 ​ lo g 3 ​ ( 2 x − 1 ) < 3 ⇔ 2 x − 1 < 3 3 ⇔ 2 x < 27 + 1 ⇔ x < 2 28 ​ ⇔< 14 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ∈ ( 2 1 ​ ; 14 )

Điều kiện : 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là 

1

Câu hỏi tương tự

Giải bpt sau ( x − 2 ) 5 ​ ≥−2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG