Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình là

Tập nghiệm của bất phương trình Error converting from MathML to accessible text.

  1. Error converting from MathML to accessible text.

  2. Error converting from MathML to accessible text.

  3. Error converting from MathML to accessible text.

  4. Error converting from MathML to accessible text.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : .

Ta có : Error converting from MathML to accessible text..

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình lo g 2 ​ ( 3 x − 1 ) > 3 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG