Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiêm của bất phương trình là:

Tập nghiêm của bất phương trình log subscript 1 third end subscript fraction numerator 1 over denominator square root of x end fraction less or equal than log subscript 1 third end subscript 1 halflà:
 

  1. open square brackets 0 semicolon 4 close square brackets

  2. left parenthesis 0 semicolon 4 right square bracket

  3. left parenthesis 0 semicolon 2 right square bracket

  4. left parenthesis negative infinity semicolon 4 right square bracket

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử hàm số liên tục trên đoạn . Chứng minh rằng: ∫ 0 π /2 ​ f ( sin x ) d x = ∫ 0 π /2 ​ f ( cos x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG