Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình lo g 5 1 ​ ​ x 4 x + 6 ​ ≥ 0 là

Tập nghiệm của bất phương trình

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Vậy bất phương trình có tập nghiệm là: [ − 2 ; − 2 3 ​ )

Ta có: 
log subscript 1 fifth end subscript invisible function application fraction numerator 4 x plus 6 over denominator x end fraction greater or equal than 0 not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell fraction numerator 4 x plus 6 over denominator x end fraction greater than 0 end cell row cell fraction numerator 4 x plus 6 over denominator x end fraction less or equal than 1 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell fraction numerator 4 x plus 6 over denominator x end fraction greater than 0 end cell row cell fraction numerator 3 x plus 6 over denominator x end fraction less or equal than 0 end cell end table close close left right double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell x element of open parentheses negative straight infinity semicolon minus 3 over 2 close parentheses union left parenthesis 0 semicolon plus straight infinity right parenthesis end cell row cell x element of negative 2 semicolon 0 right parenthesis end cell end table close open not stretchy left right double arrow x element of left square bracket negative 2 semicolon fraction numerator negative 3 over denominator 2 end fraction close parentheses

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là:

1

Câu hỏi tương tự

Tính đạo hàm của hàm số y = lo g 2 ​ ( x 2 + x + 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG