Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình ( 3 1 ​ ) x 2 − 4 x < 27 là

Tập nghiệm của bất phương trình  là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Bất phương trình tương đương với ( 3 1 ​ ) x 2 − 4 x < ( 3 1 ​ ) − 3 ⇔ x 2 − 4 x > − 3 ⇔ x 2 − 4 x + 3 > 0 ⇔ x < 1 ∨ x > 3

Đáp án D

Bất phương trình tương đương với 

1

Câu hỏi tương tự

Tính x → + ∞ lim ​ x 2 + 1 − 1 ​ 3 x − 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG