Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình là

Tập nghiệm của bất phương trình display style 3 to the power of 2 x minus 1 end exponent greater than 27 là

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có:

Chọn A

Ta có: display style 3 to the power of 2 x end exponent 1 greater than 27 not stretchy left right double arrow 2 x minus 1 greater than 3 not stretchy left right double arrow x greater than 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = − x 4 + 2 x 2 + 1 có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình − x 4 + 2 x 2 + 1 = m có bốn nghiệm thực phân biêt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG