Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình − x 2 + 6 x + 7 ≥ 0 là:

Tập nghiệm của bất phương trình  là:

R. Roboteacher114

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

− x 2 + 6 x + 7 ≥ 0 ⇔ ( x − 7 ) ( x + 1 ) ≤ 0 ∗ ) T H 1 { x − 7 ≥ 0 x + 1 ≤ 0 ​ ⇔ { x ≥ 7 x ≤ − 1 ​ ( v o ^ l y ˊ ​ ) ∗ ) T H 2 { x − 7 ≤ 0 x + 1 ≥ 0 ​ ⇔ { x ≤ 7 x ≥ − 1 ​ ⇒ − 1 ≤ x ≤ 7

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình x 3 + 3 x 2 − 6 x − 8 ≥ 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG