Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình 3 x ≤ 9 là

Tập nghiệm của bất phương trình  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có 3 x ≤ 9 ⇔ 3 x ≤ 3 2 ⇔ x ≤ 2

Chọn C

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Một người gửi tiết kiệm số tiền 80 000 000 đồng với lãi suất là 6,9%/năm. Biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc, hỏi sau đúng 5 năm người đó có rút được cả gốc và lãi số tiền gần với con ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG