Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình 3 x ≤ 9 là

Tập nghiệm của bất phương trình  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có 3 x ≤ 9 ⇔ 3 x ≤ 3 2 ⇔ x ≤ 2

Chọn C

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = ∣ ∣ ​ x 3 − 3 x 2 + m ∣ ∣ ​ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số có 5 điểm cực trị. Tổng tất cả các phần tử của tập S là.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG