Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình là :

Tập nghiệm của bất phương trình begin mathsize 12px style 100 to the power of x space less than space 10 to the power of x plus 3 end exponent end style là :

  1. (0;3).

  2. begin mathsize 12px style open parentheses negative infinity semicolon space 3 close parentheses space. end style

  3. begin mathsize 12px style open parentheses negative infinity semicolon space 1 close parentheses space. end style

  4. begin mathsize 12px style open parentheses 3 semicolon space plus infinity close parentheses space. end style

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án B

Lời giải 
Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Giải và biện luận bất phương trình theo a: a x − 1 a x ​ > 1 − 2 a − x 1 + a − x ​ ( a > 0 , a # 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG