Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình -x 2 + 6x - 9 ≥ 0 là

Tập nghiệm của bất phương trình -x2 + 6x - 90 là

  1. R\{3}.

  2. R

  3. {3}

R. Roboteacher55

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: -x 2 + 6x - 9 ≥ 0 <=>-(x 2 - 6x + 9) ≥ 0 <=> (x- 3) 2 ≤ 0 Vì(x- 3) 2 ≥ 0 với x ∈ R Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi x = 3 Vậy S={3}. Chọn câu C

Ta có: -x2 + 6x - 90

<=> -(x2 - 6x + 9)0

<=> (x - 3)20

Vì (x - 3)20 với xR

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi x = 3

Vậy S={3}. Chọn câu C

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ bất phưong trình sau: { 2 x + 8 ≥ 10 − 5 x 6 − x &lt; 7 − 3 x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG