Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình là

Tập nghiệm của bất phương trình log open parentheses x squared minus 4 x plus 5 close parentheses greater than 1 là

  1. open parentheses 5 semicolon plus infinity close parentheses

  2. open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses union open parentheses 5 semicolon plus infinity close parentheses

  3. open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses

  4. open parentheses negative 1 semicolon 5 close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

GIải phương trình: 2 x 3 + 7 x 2 + 5 x + 4 = 2 ( 3 x − 1 ) ( 3 x − 1 ​ ) (2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG