Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình là

Tập nghiệm của bất phương trình open parentheses 1 third close parentheses to the power of square root of x plus 2 end root end exponent greater than 3 to the power of negative x end exponent là

  1. left square bracket 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. left parenthesis 1 semicolon 2 right parenthesis

  3. left parenthesis 1 semicolon 2 right square bracket

  4. left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

Ta có:

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG