Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình ∣ 2 x + 5 ∣ > ∣ 7 − 4 x ∣ là

Tập nghiệm của bất phương trình  là 

R. Robo.Ctvx7

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Ta có: ∣ 2 x + 5 ∣ > ∣ 7 − 4 x ∣ ⇔ ( 2 x + 5 ) 2 > ( 7 − 4 x ) 2 ⇔ ( 2 x + 5 − 7 + 4 x ) ( 2 x + 5 + 7 − 4 x ) > 0 ⇔ ( 6 x − 2 ) ( 12 − 2 x ) > 0 ⇔ 3 1 ​ < x < 6.

Chọn D.

Ta có:

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a + b ; b + c ; c + a } > 0 ​ . Chứng minh: 3 b + c a ​ ​ + 3 c + a b ​ ​ + 3 a + b c ​ ​ ≥ 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG