Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình 2 x 2 − 14 x + 20 < 0 là

Tập nghiệm của bất phương trình  là

R. Roboctvx75

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Bất phương trình Vậy S = ( 2 ; 5 )

Chọn C

Bất phương trình 0 less or equal than x less or equal than 10 not stretchy left right double arrow 2 less than x less than 5

Vậy 

16

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình 2 x − 1 ​ ≤ 3 x − 2 có tổng 5 nghiệm nguyên nhỏ nhất là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG