Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình là

Tập nghiệm của bất phương trình 2 x minus 1 greater than 0

  1.  

  2.  

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Tập nghiệm của bất phương trình là

Ta có 2 x minus 1 greater than 0 left right double arrow x greater than 1 half 

Tập nghiệm của bất phương trình là open parentheses 1 half semicolon plus infinity close parentheses 

1

Câu hỏi tương tự

Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình . Khi đó là tập nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG