Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình là

Tập nghiệm của bất phương trình 3 minus 2 x plus square root of 2 minus x end root less than x plus square root of 2 minus x end root  là

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định: Bất phương trình tương đương . Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

Điều kiện xác định:  

Bất phương trình tương đương   .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  

1

Câu hỏi tương tự

Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình . Tập nào sau đây là phần bù của S ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG