Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình là

Tập nghiệm của bất phương trình  là

  1.  

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: Trường hợp 1: Khi đó: So điều kiện , ta có là nghiệm của bất phương trình. Trường hợp 2: Khi đó: hiển nhiên đúng Do đó: là nghiệm của bất phương trình. Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

Điều kiện:

Trường hợp 1:

Khi đó:

So điều kiện , ta có  là nghiệm của bất phương trình.

Trường hợp 2:

Khi đó:  hiển nhiên đúng

Do đó:

 là nghiệm của bất phương trình.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  

1

Câu hỏi tương tự

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG