Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình là

Tập nghiệm của bất phương trình 2 to the power of 3 x end exponent less than open parentheses 1 half close parentheses to the power of negative 2 x minus 6 end exponent là

  1. left parenthesis negative infinity semicolon 6 right parenthesis

  2. left parenthesis 6 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. left parenthesis 0 semicolon 64 right parenthesis

  4. left parenthesis 0 semicolon 6 right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Vậy tập nghiệm bất phương trình là

Ta có:

2 to the power of 3 x end exponent less than open parentheses 1 half close parentheses to the power of negative 2 x minus 6 end exponent left right double arrow 2 to the power of 3 x end exponent less than left parenthesis 2 to the power of negative 1 end exponent right parenthesis to the power of negative 2 x minus 6 end exponent space left right double arrow 2 to the power of 3 x end exponent less than 2 to the power of 2 x plus 6 end exponent left right double arrow 3 x less than 2 x plus 6 left right double arrow x less than 6

Vậy tập nghiệm bất phương trình là S equals left parenthesis negative infinity semicolon 6 right parenthesis

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Nguyên hàm của f(x)=cos(5x-2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG