Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = x 2 + m 4 − x 2 ​ + m − 7 có điểm chung với trục hoành là [ a ; b ] . Giá trị của 2 a + b bằng

Tập hợp tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số  có điểm chung với trục hoành là  . Giá trị của  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định của hàm số: D = [ − 2 ; 2 ] . Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x 2 + m 4 − x 2 ​ + m − 7 và trục hoành là: x 2 + m 4 − x 2 ​ + m − 7 ⇔ m ( 4 − x 2 ​ + 1 ) = 7 − x 2 ⇔ m = 4 − x 2 ​ + 1 7 − x 2 ​ ( 1 ) Đặt t = 4 − x 2 ​ , t ∈ [ 0 ; 2 ] , phương trình (1)trở thành m = t + 2 t 2 + 3 ​ (2). Đồ thị hàm số đã cho có điểm chung với trục hoành khi và chỉ khi phương trình (2) có nghiệm t ∈ [ 0 ; 2 ] .

Tập xác định của hàm số:  .
Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số  và trục hoành là:

Đặt , phương trình (1) trở thành  (2) .

Đồ thị hàm số đã cho có điểm chung với trục hoành khi và chỉ khi phương trình (2) có nghiệm  .

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = x 3 − 3 m x 2 + 4 m 2 − 2 c ó đồ th ị l à . T ì m m để đồ th ị h à m s ố c ó hai đ i ể m c ự c tr ị A , B sao cho di ệ n t í ch tam gi á c A BC b ằ ng 4 , v ớ i C ( 1 ; 4 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG