Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp tất cả giá trị của m để bất phương trình ( m 2 + 2 m ) x < m 2 thỏa mãn với mọi x ∈ R là

Tập hợp tất cả giá trị của m để bất phương trình thỏa mãn với mọi x ∈ R là 

  1. {−2}. 

  2. {0}.

  3. {−2; 0}.

  4. {2; 0}.

R. Roboteacher18

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( m 2 + 2 m ) x < m 2 Để hệ BPTthỏa mãn với mọi x ∈ R là: { m 2 + 2 m = 0 m 2  = 0 ​ { m = − 2 h o ặ c m = 0 m  = 0 ​ ⇔ m = − 2

Để hệ BPT thỏa mãn với mọi x ∈ R là:

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả giá trị của m để bất phương trình m − 3 x − m ​ + x − 3 > 0 vô nghiệm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG