Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình e 3 m + e m = 2 ( x + 1 − x 2 ​ ) ( 1 + x 1 − x 2 ​ ) có nghiệm là

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có nghiệm là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = x + 1 − x 2 ​ ⇒ { − 1 ≤ t ≤ 2 ​ t 2 − 1 = 2 x 1 − x 2 ​ ​ Khi đó e 3 m + e m = t ( t 2 + 1 ) ⇔ e 3 m + e m = t 3 + t Xét hàm f ( u ) = u 3 + u ⇒ f ′ ( u ) = 3 u 2 + 1 . Hàm số luôn đồng biến. ⇒ e 3 m + e m = t 3 + t . Phương trình có nghiệm: e m ≤ 2 ​ ⇔ m ≤ 2 1 ​ ln 2

Đặt 

Khi đó 

Xét hàm . Hàm số luôn đồng biến.

. Phương trình có nghiệm: 

 

1

Câu hỏi tương tự

R ú t g ọ n bi ể u th ứ c Q = b 3 5 ​ : 3 b ​ v ớ i b > 0 ta đượ c bi ể u th ứ c n à o sau đâ y?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG