Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng là

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng  là

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có . Hàm số đã cho đồng biến trên khi và chỉ khi Xét hàm số trên khoảng . Có , . Bảng biến thiên Từ bảng biến thiên ta có . Vậy .

Ta có .

Hàm số đã cho đồng biến trên  khi và chỉ khi

Xét hàm số  trên khoảng .

, .

Bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên ta có .

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG