Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số y = − x 3 + 3 x 2 + ( m − 2 ) x + 2 nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; 2 ) là

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số  nghịch biến trên khoảng  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ′ = − 3 x 2 + 6 x + m − 2 ≤ 0 , ∀ x ∈ ( − ∞ ; 2 ) ⇔ 3 x 2 − 6 x + 2 ≥ m , ∀ x ∈ ( − ∞ ; 2 ) Đặt f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 2 f ′ ( x ) = 0 ⇔ 6 x − 6 = 0 ⇔ x = 1 Vậy nhìn vào bảng biến thiên thì m ≤ − 1 thỏa YCBT

,

Đặt 

Vậy nhìn vào bảng biến thiên thì  thỏa YCBT

2

Câu hỏi tương tự

Đồ thị như hình dưới đây là của hàm số nào?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG