Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng là:

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số begin mathsize 16px style y equals space ln open parentheses 3 x minus 1 close parentheses minus m over x plus 2 end style nghịch biến trên khoảngbegin mathsize 16px style left parenthesis 1 half semicolon 3 right square bracket end style là:

  1. begin mathsize 16px style open square brackets fraction numerator negative 27 over denominator 8 end fraction semicolon fraction numerator negative 4 over denominator 3 end fraction close square brackets end style

  2. begin mathsize 16px style left parenthesis negative infinity semicolon fraction numerator negative 27 over denominator 8 end fraction right square bracket end style

  3. begin mathsize 16px style open parentheses negative infinity semicolon fraction numerator negative 1 over denominator 2 end fraction close parentheses end style

  4. begin mathsize 16px style open square brackets fraction numerator negative 3 over denominator 2 end fraction semicolon fraction numerator negative 4 over denominator 3 end fraction close square brackets end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số nghịch biến trên khoảng . Theo bảng biến thiên: .

Hàm số begin mathsize 16px style y equals space ln open parentheses 3 x minus 1 close parentheses minus m over x plus 2 end style  nghịch biến trên khoảng begin mathsize 16px style left parenthesis 1 half semicolon 3 right square bracket end style .

Theo bảng biến thiên: begin mathsize 16px style left parenthesis 1 right parenthesis rightwards double arrow m less or equal than fraction numerator negative 27 over denominator 8 end fraction end style .

1

Câu hỏi tương tự

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG