Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp nghiệm của bất phương trình là:

Tập hợp nghiệm của bất phương trình fraction numerator x plus 1 over denominator x minus 1 end fraction greater or equal than fraction numerator x plus 5 over denominator x plus 1 end fraction là:
 

  1. left square bracket 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses union left parenthesis 1 semicolon 3 right square bracket

  3. left parenthesis 3 semicolon 5 right parenthesis union left parenthesis 6 semicolon 16 right parenthesis

  4. left parenthesis negative 6 semicolon 4 right parenthesis backslash open curly brackets 0 close curly brackets

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập giá trị của x thỏa mãn 6 x − 2 ⋅ 4 x 3. 9 x − 8 ⋅ 6 x ​ ≥ 3 là [ a ; b ) ∪ [ c ; + ∞ ) . Khi đó 2 a + b − c bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG