Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp các số thực m để phương trình có nghiệm thực là

Tập hợp các số thực m để phương trình log subscript 2 x equals m có nghiệm thực là

  1. left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. left square bracket 0 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. left parenthesis negative infinity semicolon 0 right parenthesis

  4. straight real numbers

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có tập giá trị là nên phương trình có nghiệm thực với mọi giá trị của m.

Hàm số y equals log subscript 2 x left parenthesis x greater than 0 right parenthesis có tập giá trị là straight real numbers nên phương trình log subscript 2 x equals m có nghiệm thực với mọi giá trị của m.
 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình lo g 0 , 2 ​ ( x − 1 ) < lo g 0 , 2 ​ ( 3 − x ) .

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG