Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp các số thực m để hàm số y = x 3 − 3 m x 2 + ( m + 2 ) x − m đạt cực tiểu tại x = 1 là

Tập hợp các số thực m để hàm số  đạt cực tiểu tại 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = 3 x 2 − 6 m x + m + 2 và y ′′ = 6 x − 6 m . Hàm số y = x 3 − 3 m x 2 + ( m + 2 ) x − m đạt cực tiểu tại x = 1 ⇒ { y ′ ( 1 ) = 0 y ′′ ( 1 ) > 0 ​ ⇔ { 3 − 6 m + m + 2 = 0 6 − 6 m > 0 ​ ⇔ { m = 0 m < 1 ​ ⇒ Không có giá trị của mthỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ta có  và .

Hàm số  đạt cực tiểu tại 

 Không có giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R và bảng xét dấu đạo hàm Hàm số y = 3 f ( − x 4 + 4 x 2 − 6 ) + 2 x 6 − 3 x 4 − 12 x 2 có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG