Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp các số thực m để hàm số y = x 3 + ( m + 4 ) x 2 + ( 5 m + 2 ) x + m + 6 đạt cực tiểu tại x = − 2 là

Tập hợp các số thực m để hàm số 

 đạt cực tiểu tại  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : y ′ = 3 x 2 + 2 ( m + 4 ) x + 5 m + 2 y ′′ = 6 x + 2 ( m + 4 ) Để hàm số đạt cực tiểu tại x = − 2 thì { y ′ ( − 2 ) = 0 y ′′ ( − 2 ) > 0 ​ ⇔ { 12 − 4 ( m + 4 ) + 5 m + 2 = 0 − 12 + 2 m + 8 > 0 ​ ⇔ { m = 2 m > 2 ​ Vậy không có giá trị mthỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ta có :

Để hàm số đạt cực tiểu tại  thì

Vậy không có giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a.Hình chiếu của đỉnh S lên đáy là trung điểm của cạnh AB cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy một góc .Tính thể tích V của khối chóp đã cho

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG