Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 5 là: A. {0; 1; 2; 3; 4} B. {1; 2; 3; 4} C. {0; 1; 2; 3; 4; 5} D. {1; 2; 3; 4; 5}

 Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 5 là:

A. {0; 1; 2; 3; 4}

B. {1; 2; 3; 4}

C. {0; 1; 2; 3; 4; 5}

D. {1; 2; 3; 4; 5}

  1. {0; 1; 2; 3; 4}

  2. {1; 2; 3; 4}

  3. {0; 1; 2; 3; 4; 5}

  4. {1; 2; 3; 4; 5}

M. Maisiepham

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 5 là: 1; 2; 3; 4; 5 Vậy tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 5 là: {1; 2; 3; 4; 5} Chọn D.

Các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 5 là: 1; 2; 3; 4; 5

Vậy tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 5 là: {1; 2; 3; 4; 5}

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính hợp lý:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG