Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 5 là: A. {0; 1; 2; 3; 4} B. {1; 2; 3; 4} C. {0; 1; 2; 3; 4; 5} D. {1; 2; 3; 4; 5}

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 5 là:

A. {0; 1; 2; 3; 4}

B. {1; 2; 3; 4}

C. {0; 1; 2; 3; 4; 5}

D. {1; 2; 3; 4; 5}

  1. {0; 1; 2; 3; 4}

  2. {1; 2; 3; 4}

  3. {0; 1; 2; 3; 4; 5}

  4. {1; 2; 3; 4; 5}

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D. Các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 5 là: 1; 2; 3; 4; 5 Vậy tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 5 là: {1; 2; 3; 4; 5} Chọn D .

Đáp án đúng là D.

Các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 5 là: 1; 2; 3; 4; 5

Vậy tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 5 là: {1; 2; 3; 4; 5}

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Tính số dư khi chia: ( 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + ... + 2 99 + 2 100 ) cho 7

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG