Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp các nghiệm phức của phương trình là:

Tập hợp các nghiệm phức của phương trình z squared plus open vertical bar z close vertical bar squared equals 0 là:

  1. Tập hợp mọi số ảo

  2. open curly brackets plus-or-minus i semicolon 0 close curly brackets

  3. open curly brackets negative i semicolon 0 close curly brackets

  4. open curly brackets 0 close curly brackets

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt với . Ta có: Khi đó : Vậy tập hợp các nghiệm là tập hợp mọi số ảo.

Đặt z equals a plus b i với a comma b element of straight real numbers.

Ta có: z squared plus open vertical bar z close vertical bar squared equals 0 space left right double arrow z squared plus z. top enclose z equals 0 left right double arrow left square bracket table row cell z equals 0 end cell row cell z equals negative z with bar on top end cell end table

Khi đó : left right double arrow left square bracket table row cell z equals 0 end cell row cell a plus b i equals negative a plus b i end cell end table left right double arrow left square bracket table row cell z equals 0 end cell row cell a equals 0 end cell end table

Vậy tập hợp các nghiệm là tập hợp mọi số ảo.

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức Tích phần thực và phần ảo của số phức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG