Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức thỏa mãn là

Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức  thỏa mãn  là

  1. Đường thẳng  

  2. Đường Parabol  

  3. Đường tròn tâm , bán kính

  4. Đường tròn tâm , bán kính  

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số phức Theo giả thiết ta có: Vậy tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức thỏa yêu cầu bài toán là đường tròn tâm , bán kính

Gọi số phức  

Theo giả thiết ta có:

Vậy tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức  thỏa yêu cầu bài toán là đường tròn tâm , bán kính

1

Câu hỏi tương tự

Cho , với . Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG