Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập hợp các giá trị của x để biểu thức có nghĩa là

Tập hợp các giá trị của x để biểu thức log subscript 5 open parentheses x cubed minus x squared minus 2 x close parentheses có nghĩa là
 

  1. open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses

  2. open parentheses negative 1 semicolon 0 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

  3. open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

  4. open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Vậy thì biểu thức có nghĩa.

Ta có : x cubed minus x squared minus 2 x greater than 0

Vậy x element of open parentheses negative 1 semicolon 0 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses  thì biểu thức có nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Cho và . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG