Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính I = ∫ 1 e ​ x 1 + 1 + 3 ln x ​ ​ d x

Tính 

R. Roboteacher28

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giải I = ∫ 1 e ​ x 1 + 1 + 3 ln x ​ ​ d x = ∫ 1 e ​ ( 1 + 1 + 3 ln x ​ ) ( ln x ) ′ d x = ∫ 1 e ​ ( 1 + 1 + 3 ln x ​ ) d ( ln x ) = [ ln x + 3 1 ​ . 3 2 ​ ( 1 + 3 ln x ) 1 + 3 ln x ​ ] ∣ ∣ ​ 1 e ​ = 1 + 9 14 ​ = 9 23 ​

Giải

1

Câu hỏi tương tự

Cho I = ∫ 1 2 ​ x ( x − 1 ) 5 d x và u = x − 1 . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG