Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính ( 1 + i i ​ ) 2008

Tính 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ 1 + i i ​ = 1 − i 2 i ( 1 − i ) ​ = 2 1 + i ​ = 2 ​ 1 ​ . ( 2 ​ 1 ​ + 2 ​ 1 ​ . i ) = 2 ​ 1 ​ . ( cos 4 π ​ + i sin 4 π ​ ) Công thức Moivre: ( 1 + i i ​ ) 2008 = ( 2 ​ 1 ​ ) 2008 ( cos 4 2008 π ​ + i sin 4 2008 π ​ ) = 2 1004 1 ​ ( c o s 502 π + isin 502 π ) = 2 1004 1 ​

Công thức Moivre:

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { 2 y ( x 2 − y 2 ) = 3 x ( 1 ) x ( x 2 + y 2 ) = 10 y ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG