Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính J = ∫ a x + b ​ + a x + c ​ d x ​ , a  = 0 , b  = c

Tính     

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

J = b − c 1 ​ ∫ ( a x + b ​ − a x + c ​ ) d x = a ( b − c ) 2 ​ ( ( a x + b ) 3 ​ − ( a x + c ) 3 ​ ) + C

  

1

Câu hỏi tương tự

Tính B = ∫ 1 − x ​ 1 ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG