Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính B = − 1 ∫ 4 ​ ∣ ∣ ​ x 2 − 4 x + 3 ∣ ∣ ​ d x

Tính     

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B = − 1 ∫ 1 ​ ( x 2 − 4 x + 3 ) d x + 1 ∫ 3 ​ ( − x 2 + 4 x − 3 ) d x + 3 ∫ 4 ​ ( x 2 + 4 x − 3 ) d x = ( 3 x 3 ​ − 2 x 2 + 3 x ) ∣ ∣ ​ − 1 1 ​ + ( − 3 x 3 ​ + 2 x 2 − 3 x ) ∣ ∣ ​ 1 3 ​ + ( 3 x 3 ​ − 2 x 2 + 3 x ) ∣ ∣ ​ 3 4 ​ = 3 28 ​

    

1

Câu hỏi tương tự

Tìm phần thực, phần ảo, mô đun của số phức z = 2 + 5 i 1 + 3 i ​ + ( 1 + i ) 3 − ( 1 − i ) 2 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG