Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính F = ∫ 3 x + 2 ​ x d x ​

Tính      

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

F = ∫ 3 x + 2 ​ x + 2 − 2 ​ d x = ∫ ( ( x + 2 ) 3 2 ​ − 2 ( x + 2 ) − 3 1 ​ ) d x = 5 3 ​ ( x + 2 ) 3 5 ​ − 3 ( x + 2 ) 3 2 ​ + C

    

1

Câu hỏi tương tự

Tính I = ∫ x + 3 ​ − x − 4 ​ d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG