Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính ∫ x ​ ( 3 x ​ − 4 x ​ + 1 ) d x

Tính     

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ x ​ ( 3 x ​ − 4 x ​ + 1 ) d x = ∫ ( x 6 5 ​ − x 4 3 ​ + 2 x 2 1 ​ ) d x = 11 6 ​ x 6 11 ​ − 7 4 ​ x 4 7 ​ + 3 4 ​ x 2 3 ​ + C

   

1

Câu hỏi tương tự

Biết trong đó a,b là các số nguyên dương. Tính 2a+b .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG