Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính ∫ x 2 + 9 ​ 1 ​ d x

Tính      

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = x + x 2 + 9 ​ ⇒ d t = ( 1 + x 2 + 9 ​ x ​ ) d x ∫ x 2 + 9 ​ d x ​ = ∫ t d t ​ = ln ∣ t ∣ + C = ln ∣ ∣ ​ x + x 2 + 9 ​ ∣ ∣ ​ + C

 Đặt 

size 16px rightwards double arrow fraction numerator size 16px d size 16px x over denominator square root of size 16px x to the power of size 16px 2 size 16px plus size 16px 9 end root end fraction size 16px equals fraction numerator size 16px d size 16px t over denominator size 16px t end fraction  

       

1

Câu hỏi tương tự

Tính ∫ ( x ​ 1 ​ − 3 x ​ 1 ​ ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG