Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính L = 4 ∫ 6 ​ x 2 − 5 x + 6 ​ d x ​

Tính    

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = x − 2 ​ + x − 3 ​ x − 2 ​ + x − 3 ​ ⇒ d t ( 2 x − 2 ​ 1 ​ + 2 x − 3 ​ 1 ​ ​ ) d x ⇒ d t = ( 2 x − 2 ​ 1 ​ + 2 x − 3 ​ 1 ​ ​ ) d x ⇒ ( x − 2 ) ( x − 3 ) ​ d x ​ = t 2 d t ​ L = 4 ∫ 6 ​ ( x − 2 ) ( x − 3 ) ​ d x ​ : 2 ​ + 1 ∫ 2 + 3 ​ ​ t 2 d t ​ = ln ∣ t ∣ ∣ 2 ​ + 1 2 + 3 ​ ​ = ln 2 ​ + 1 2 + 3 ​ ​

Đặt  

1

Câu hỏi tương tự

Giảiphương trình sau: e s i n ( x − 4 π ​ ) = tan x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG